วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556


มาตรฐานที่ 11 : 
                    โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปรายตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 12 : 
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุมกรรมการสถานศึกษา
                       - ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
                       - แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
                       - ระบบสารสนเทศการศึกษา
                       - แผนนิเทศการศึกษา
                       - รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา
                       - รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
                       - แผนปฏิบัติงานประจำปี
                       - รายงานโครงการ
                       - ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                       - แผนจัดสรรงบประมาณ
                       - ปฏิทินการนำแผนปฏิบัติงานไปใช้
                       - การประกันคุณภาพการศึกษา
                       - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                       - แบบประเมินคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งชี้
                   

มาตรฐานที่ 13 : 
              โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานผลการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2555
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปรายตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 14 :  
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปรายตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 15 : 
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปรายตัวบ่งชี้